Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

Kennismaking met de ouderenbonden

 

Wilt u kennis met een van de bonden maken, neem dan eens deel aan hun activiteiten. Een overzicht daarvan vindt u in de INFO van Ouderenraad Hoorn en bij Activiteiten.

 

 

PCOB, afdeling Hoorn

De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), werkt vanuit het protestants-christelijke gedachtegoed en behartigt de belangen van senioren in onze maatschappij.

De afdeling Hoorn-Blokker-Zwaag organiseert al meer dan 50 jaar maandelijks bijeenkomsten, behalve in de periode juni tot en met augustus. Tijdens deze bijeenkomsten is er niet alleen ruimte om elkaar te ontmoeten, maar zijn er ook leuke en interessante presentaties, lezingen en dergelijke. Met thema’s als ‘Ouder worden en het levenstestament’, ‘Veiligheid voor senioren’ en ‘Waterbeheer in West-Friesland’.

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de PCOB biedt voordelen zoals:

• toezending van onze maandelijkse Nieuwsbrief, met diverse onderwerpen en activiteiten, zoals de ledenmiddagen en busreizen, inclusief die van de Museum Plus bus

• kortingen op collectieve verzekeringen

• de informatieve website PCOB Hoorn

• aandacht voor lief & leed bij de individuele (kwetsbare) leden en via huisbezoeken om eenzaamheid te voorkomen.

 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met onze voorzitter, Jacob Serier, tel 0229 - 233 098 of stel uw vraag via pcob-hoorn@live.nl. Wilt u als 50-plusser lid worden, meldt u zich dan via hetzelfde telefoonnummer of het e-mailadres bij ons aan.  De jaarlijkse contributie bedraagt € 55 per paar of € 35 voor alleenstaanden.

 

De KBO verenigingen

De KBO staat voor Katholieke Bond van Ouderen die provinciaal KBO Noord Holland en lokaal is georganiseerd. In onze gemeente zijn de drie afdelingen omgevormd tot zelfstandige verenigingen die bij die twee koepels zijn aangesloten. De verenigingen Hoorn, Zwaag en Blokker werken waar nodig en mogelijk met elkaar samen en/of met de PCOB.

 

 

KBO Hoorn

De vereniging Hoorn heeft ca. 700 leden tussen de 55 en 105 jaar! Zelfstandig wonend, of niet, alleenstaand of met twee of meer. Met betaald werk, vrijwilligerswerk of gepensioneerd. Mannen en vrouwen en alles wat zich daartussen voelt. Zeer divers dus, maar wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze ervoor gekozen hebben om lid te zijn van KBO Hoorn.

 

Deze vereniging is, na de invoering van de AOW, vanuit een landelijk initiatief van de katholieke kerk ontstaan. Dit met als doel gepensioneerden een gevoel van zingeving en “we horen (nog) ergens bij” te geven. Inmiddels is deze gedachte misschien wat achterhaald en zijn senioren vaak bij meerdere, zingevende groepen aangesloten. Niettemin is het fijn om daarnaast lid te zijn van de KBO, want die heeft een stem op het maatschappelijk en politieke podium. Een podium waar thema’s als welzijn, zorg, wonen, mobiliteit en digitale gezondheid van senioren besproken worden, zowel landelijk als plaatselijk.

 

Onze activiteiten vinden plaatst in het Rode Kruis gebouw te Hoorn. Daar organiseren wij themamiddagen. Verder bezoeken wij met onze leden  musea, maken stadswandelingen en doen vakantiereisjes. Op de website kbo-hoorn.nl vindt u meer informatie over onze KBO Hoorn en wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Lidmaatschap

De leden ontvangen maandelijks digitaal of in de brievenbus ons kleurrijke Mededelingenblad. Zij kunnen natuurlijk ook gebruikmaken van allerlei faciliteiten, zoals

• kortingen op collectieve verzekeringen en de aanvullende verzekering bij het Zilveren Kruis

• ondersteuning via de service- en juristentelefoon bij onder andere pensioen kwesties

• hulp van een ouderenadviseur die onder andere veel weet over het aanvragen van Wmo voorzieningen

• voordelige rijbewijskeuring

 

Bent u 55 jaar of ouder en wilt u lid van onze afdeling worden, meldt u zich dan aan bij Martina Rappange: martina@famsegers.nl of Annemiek Peerdeman tel: 0229-243 276. De contributie per jaar bedraagt € 45 per paar of € 25 voor alleenstaanden.

 

 

Seniorenvereniging Zwaag

Welkom bij de Seniorenvereniging Zwaag die openstaat voor de 50-plussers in onze gemeente. Denk niet dat u als vijftigjarige te jong bent voor een seniorenvereniging. Niet de leeftijd is voor ons van belang, maar wel wat wij met en voor elkaar kunnen doen en betekenen: één + één = bij ons drie

 

De leden treffen elkaar bij themadagen, rummykuppen, klaverjassen, biljarten e.d. in De Witte Valk, De Plataan of De Perelaar. En daarbuiten tijdens excursies of de maandelijkse e-bike tochten. In onze eigen ‘Info-blad’ en op onze website Seniorenvereniging Zwaag leest u daar meer over, inclusief de diverse contactgegevens.

 

Lidmaatschap

Evenals bij de ander KBO verenigingen biedt het lidmaatschap van onze vereniging gelijksoortige voordelen.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Emmy Schipper via 0229 - 261 931 of schipper_emmy@hotmail.com. De contributie bedraagt € 25 voor één lid en € 45 voor 2 personen. Neem voor algemene informatie contact op met Jan Knijn, 0229 - 230 265 of jknijn1@outlook.com.

 

 

KBO Blokker

KBO Blokker is de seniorenvereniging van (Wester-)Blokker en telt meer dan 200 leden. Ouderen uit Oosterblokker en de Hoornse wijken Kersenboogerd en Bangert-Oosterpolder zijn ook welkom als lid van onze vereniging.

 

De letters KBO staan nu voor "Krachtig, Betrokken, Ondernemend". We staan van harte open voor uiteenlopende levensovertuigingen, mits verdraagzaamheid en saamhorigheid daarin een plaats hebben. We willen werken aan saamhorigheid over traditionele grenzen heen; we verloochenen niets en we hemelen niets op.

 

Ontmoeting en gezelligheid staan hoog in het vaandel. De meeste activiteiten vinden plaats in de “dorpsherberg” Het Gouden Hoofd. Op de themamiddagen gaan ontspanning en educatie hand in hand; elke veertien dagen komt de klaverjasclub bijeen en natuurlijk is er elk jaar de kerstviering met feestelijke lunch. Maar we organiseren ook regelmatig uitstapjes, gespreksgroepen, een jaarlijkse klaverjasmarathon en nog veel meer. Zie de pagina ACTIVITEITEN van onze website (https://www.blokker.kbonoordholland.nl).

 

Hulpverlening en belangenbehartiging vormen een belangrijk onderdeel van ons werk. Onze vrijwilligers kunnen de leden helpen bij het opstellen van de belastingaangifte. Dankzij onze betrokkenheid bij de provinciale en landelijke organisatie kunnen onze leden gebruik maken van korting op hun ziektekostenverzekering. Bovendien wordt op provinciaal en landelijk niveau gewerkt aan de belangenbehartiging van ouderen bij overheden en andere instanties.

Leden ontvangen tien keer per jaar het magazine ‘Nestor’, vijf keer per jaar het informatieblad van de Ouderenraad Hoorn-Blokker-Zwaag en regelmatig de ‘INFO’ van onze eigen vereniging.

 

Wilt u meer weten over onze vereniging, bezoek onze website en/of neem vrijblijvend contact op met een van de volgende bestuursleden:

Henk Schouten, secretaris secretaris.kboblokker@gmail.com 0229 – 214 675

Hans de Heij, penningmeester en ledenadministratie  06 - 3125 3522


Gewijzigd: 12-7-2023