Terug

 

Terug

 

Terug

Woonvisie Hoorn 2020 - 2025

Gemiste kans voor ouderen?

 

“Om Hoorn in de toekomst een levendige en aantrekkelijke stad te laten blijven moet onze gemeente 'meer stad' worden en dus groeien”, aldus het College van B&W in hun raadsvoorstel Woonvisie Hoorn 2020-2025. “Een gemeente met een samenleving waarin iedereen meedoet, met duurzame, toekomstbestendige en betaalbare woningen.”

Dat klinkt voor een stad van ruim 73.500 inwoners verdeeld over drie woonplaatsen, 14 wijken en 74 buurten behoorlijk ambitieus. Vooral omdat er een dreigend tekort aan woningen is.

 

 

Wanneer we, als Ouderenraad Hoorn, inzoomen op onze doelgroep dan gaat het over ca. 14.000 personen van 65 jaar of ouder. Dat wil zeggen dat ongeveer 1 op de 5 inwoners van Hoorn senior is, waarvan het merendeel een huur of eigen woning heeft. “Daarvan is”, aldus het College van B&W, “een groot deel niet (meer) geschikt voor ouderen, met name wanneer er behoefte is aan meer zorg.” Bovendien stijgt het aantal ouderen sneller dan dat in de andere leeftijdsgroepen!

 

Woonvisie, een gemiste kans voor ouderen?

Dat wetende, is het, volgens de Ouderenraad, opvallend dat het College in de Woonvisie onvoldoende bijdraagt aan concrete oplossingen. Zeker, er is aandacht voor het zelfstandig blijven wonen en wordt de Blijverslening voortgezet. Maar het gaat bijvoorbeeld niet in op de noodzaak om het aantal voor ouderen geschikte woningen versneld uit te breiden. Iets waar gemeenten zelfs landelijk toe verplicht zijn.

Verder heeft de Ouderenraad het College laten weten de plannen voor geclusterde en gemeenschappelijke woonvormen in de nota te missen. Dit zijn alternatieve vormen waar wonen, zorg en welzijn gecombineerd worden. Geschikt voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen of willen blijven wonen, maar nog te goed zijn voor verpleeghuisopname.

 

Ook enkele raadsfracties vinden dat het College van B&W te weinig rekening houdt met de (toekomstige) woon- en leefproblemen van senioren in Hoorn. Ze hebben daarom eind juni besloten de bespreking van de Woonvisie uit te stellen en door te schuiven naar een latere datum. In ieder geval tot na het voorgestelde nadere overleg hierover van wethouder Van de Ven met o.a. de Ouderenraad. Zodra de uitkomsten van dat overleg bekend zijn en waar nodig in de Woonvisie zijn opgenomen, zal de gemeenteraad die nota verder in behandeling nemen. Doel daarvan is Hoorn een vitale en leefbare stad te laten zijn met voor iedereen een passende woning!

Dus misschien wordt een gemiste kans alsnog een uitdaging met kansen voor meer seniorenwoningen.

 

Benieuwd naar de april ’20 versie van de gemeentelijke nota, klik dan op ‘Woonvisie Hoorn’

 

Toevallig of niet, maar de landelijke Raad van Ouderen heeft in juni ’20 een advies uitgebracht over langer zelfstandig wonen.

Zie hiervoor het persbericht of het volledige rapport Advies zelfstandig wonen met passende zorg

 

Geplaatst: 17-9-2020

Wonen in Hoorn

Vervolg op Woonvisie

 

In de vorige INFO, het themanummer over wonen, beloofde de Ouderenraad Hoorn de vinger aan de pols te houden. Want in de gemeentelijke Woonvisie 2020-'25 was weinig te lezen over wonen en nieuwbouw voor senioren. Een visie die binnenkort door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Dus alle reden voor een delegatie van de Ouderenraad om hierover met wethouder Van der Ven in gesprek te gaan.

 

Ondanks de barre coronatijden vond dat gesprek op 23 september plaats in het stadhuis. Een gesprek dat in een open en gemoedelijke sfeer verliep. Bovendien bleek de wethouder de vooraf toegezonden landelijke nota’s over langer zelfstandig wonen e.d. goed te hebben gelezen.

De delegatie van de Ouderenraad liet de wethouder nadrukkelijk weten dat hun primaire zorgen vooral uitgaan naar de groep zelfstandig wonende ouderen. Want met name bij die groep zijn de woonomstandigheden feitelijk niet langer houdbaar. Zij willen bijvoorbeeld graag doorstromen naar een kleinere en op hun situatie beter aangepaste huur- of koopwoning. Bij gebrek aan voldoende woningen zitten zij klem en zijn daarom concrete acties op een zo’n kort mogelijke termijn dringend geboden.

Alles bij elkaar genomen waren de aanwezigen het al snel met elkaar eens. De woonbehoefte van ouderen verdient meer aandacht en in de binnenkort door de gemeenteraad vast te stellen Woonvisie moet dat helder verwoord zijn.

 

En wie op 29 september de raadscommissie digitaal heeft gevolgd via Raadscommissie 29-9-20, kon merken dat de wethouder goed naar de delegatie heeft geluisterd. Daarnaast droegen ook diverse fracties hun bouwsteentjes aan om de huisvesting van ouderen in de toekomst veilig te stellen. Die seniorenwoningen moeten dan bijvoorbeeld vooral in de nabijheid van voldoende voorzieningen zijn of komen. “En als het over kleinere huishoudens gaat, worden daar natuurlijk ook de ouderen mee bedoeld”, aldus de wethouder. Bovendien zal de zogenoemde doorstroom makelaar van Intermaris in gesprek gaan met senioren die naar een kleinere of aangepaste huurwoning willen overstappen.

Uiteindelijk kon de raadscommissie zich, met enkele kanttekeningen, vinden in gepresenteerde Woonvisie. Het laatste woord is nu aan de gemeenteraad (red.)

 

Extra belangrijk was de toezegging van de wethouder om de Ouderenraad bij het verdere verloop te betrekken. Dat betekent dat Ouderenraad, vanaf het moment dat de visie concreet wordt uitgewerkt, nadrukkelijk bij die uitwerking betrokken wordt. Een uitgelezen kans om dicht bij het vuur te zitten, de ontwikkelingen nadrukkelijk te blijven volgen en er voor te zorgen dat de toezegging ook daadwerkelijk worden nageleefd.

 

Henk Beukema

 

Geplaatst: 16-10-2020